سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مدرسه اسلامی هنر 
مدیر گروه فیلم نامه  
 
 
علمی و اجرائی 86-88 
همکاری 
مؤسسه آینده روشن 
مدیر گروه فیلم نامه 
 
 
علمی و اجرائی 86-88 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
عضو شورای فیلم نامه 
 
 
علمی و اجرائی 89-88 
تدریس 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، جامعه الزهرا 
مدرس 
 
 
نویسندگی و فیلم نامه نویسی 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما، مرکز تربیت مبلغ 
مدرس 
 
 
نویسندگی و فیلم نامه نویسی